พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
  เข้าดูทั้งหมด 8324029 ครั้ง  |   กำลังออนไลน์ 12 คน  |   หน้าแรก    
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 
 
 
:: แนะนำเข้าชม ::
วัดนาป่าพง
คลิปย้อนหลังวัดนาป่าพง
ศูนย์ปฏิบัติ(ปทุมธานี)
ตอบคำถาม วัดนาป่าพง
พุทธโฆษ์-ขายหนังสือ
 
 
:: แชร์ประสบการณ์ ::
 
 
 
 
:: สาธยายธรรม ::
 
 
 
 
 
 
 
17/01/2564  (อ่าน 11)
 
อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ
 
 
 
 

อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ?
๔ ประการคือ :-

การคบสัตบุรุษ ๑
การฟังพระสัทธรรม ๑
การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑
การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๔ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล.

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผล.
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล.
ย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผล.
ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา (ปญฺญาปฏิลาภาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญา (ปญฺญาวุฑฺฒิยา).
ย่อมเป็นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งปัญญา (ปญฺญาเวปุลฺลาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ (มหาปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนา (ปุถุปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพบูลย์ (วิปุลปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง (คมฺภีรปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณมิได้
(อปฺปมตฺตปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน(ภูริปญฺญตาย)
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามาก (ปญฺญาพาหุลฺลาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (สีฆปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบา (ลหุปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง (หาสปญฺญตาย).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว (ชวนปญฺญตาย ).
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคม (ติกฺขปญฺญตาย).

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๔ ประการนี้
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส
(นิพฺเพธิกปญฺญตาย).

ธรรม ๔ ประการอย่างไรเล่า ? ๔ ประการ คือ ..

การคบสัตบุรุษ ๑,
การฟังพระสัทธรรม ๑,
การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑,
การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑.

ภิกษุทั้งหลาย ! ธรรม ๔ ประการนี้แล
อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว
ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส.

- มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๑๖/๑๖๓๔.

 
 
« ย้อนกลับ
 
พุทธวจน-เชียงราย อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
พุทธวจน-เชียงราย
200 ม.10 บ.หนองผักเฮือด ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Copyright © 2016 www.ruckbuddha-cri.com. All Rights Reserved.
 
Design by Chiangrai Enter Soft